TKNOWCAT: un nou projecte d’economia circular, dissenyat i gestionat per ECONIA

ECONIA participa en el projecte d’economia circular TKNOWCAT. Aquest projecte, que va ser dissenyat pel nostre equip, està liderat per RECICLATGES ESCOLANO (RECICLAUTO) i participat per altres Centres Autoritzats de Tractament de vehicles fora d’ús –CAT- (DESGUACES Y CHATARRAS PEDRÓS, DESGUACES FONTANET i AUTODESBALLESTAMENTS LA GLEVA). TKNOWCAT pretén realitzar un conjunt d’investigació en operacions de remanufactura en les peces extretes dels vehicles que reben aquestes instal·lacions.

En el model d’economia lineal, on les peces s’utilitzen i, un cop que no funcionen, es llencen i canvien per noves, s’agreuja un dels principals problemes ambientals en el sector de l’automòbil: la gran quantitat de residus generats, especialment, al final de la cadena de valor.

Amb TKNOWCAT es vol demostrar que un altre modus operandi és factible, que hi ha un conjunt de peces que contenen els vehicles fora d’ús, en que és viable la seva reparabilitat i la seva remanufactura. De tal manera que puguin ser reintroduïdes al mercat evitant, d’una banda, una major generació de residus i d’altra, la petjada ecològica que suposa la fabricació de peces noves.

ECONIA posarà a l’abast d’aquest projecte tot el seu coneixement i experiència en economia circular, així com en el sector de l’automoció i de la gestió de residus.

Està previst que, al llarg d’aquest projecte, el coneixement adquirit sigui transferit a tots aquells CAT que estiguin interessats en explorar aquesta unitat de negoci, per tal que, el sector industrial d’aquests gestors de residus es vegi enfortit i guanyi en competitivitat, en accions directament alineades cap a una economia circular i baixa en carboni.

El projecte TKNOWCAT compta amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya en la seva convocatòria d’ajuts a Projectes d’Economia Circular.

RECOVERAL: Iniciem nou projecte d’economia circular de recuperació d’alumini

Des d’ECONIA iniciem un nou projecte d’economia circular: RECOVERAL.

En el sector de la producció de vehicles existeix una tendència a substituir les peces d’acer per alumini, per a produir cada cop vehicles més lleugers i de menor consum. En conseqüència, es preveu un increment de l’alumini als vehicles fora d’ús. Davant això, el projecte RECOVERAL es presenta com una solució per optimitzar la valorització de les peces d’alumini presents als VFU. És un projecte de foment de l’economia circular que, a partir d’una segregació optimitzada en origen de l’alumini dels VFU, a realitzar als Centres Autoritzats de Tractament (CAT), afavorirà la separació de les peces d’alumini, i optimitzarà la recuperació del metall a les foneries d’alumini secundari amb l’addició directa de les peces, en lloc del triturat provinent i obtingut de les fragmentadores.

RECOVERAL és també un projecte que potencia la simbiosi industrial a nivell local/regional, ja que implicarà als actors de la cadena de valor necessaris a la fi de la vida de l’alumini separat dels VFU, fonamentalment: els fabricants (aportant informació), el gestor de VFU (CAT) i el transformador (foneria d’alumini secundari); proposant-se a més la simplificació de la cadena de valor reduint els passos actuals del reciclatge. Finalment, a través de les accions de comunicació i transferència de resultats previstos, podrà ser conegut i replicat a la resta de CAT i foneries.

El projecte RECOVERAL parteix dels coneixements i experiència previs d’AUTOGRUAS SANT JORDI, SL, (en endavant AGSJ), que liderarà el projecte, comptant també amb les actuacions d’una foneria especialitzada en la fosa d’alumini secundari: GRUPO CLEMENTE ALUMINIO, SL. A més, implicarà empreses amb coneixements i experiència en anàlisis de viabilitat ambiental, realització de protocols de treball en economia circular i assessoria tècnica en valorització de metalls, en el sector de l’automoció i en la gestió i tractament de residus. Tots aquests aspectes seran coberts amb la participació en el present projecte d’ECONIA EMPRESARIAL, SL, (ECONIA) i ZICLACITIES, SL, (ZICLA).

El projecte RECOVERAL compta amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya en la seva convocatòria d’ajuts a Projectes d’Economia Circular.

Entra en vigor el nou règim de la UE per a un reciclatge de bucs més segur i ecològic

Des del 31 de desembre de 2018, el reciclatge de tots els grans bucs que naveguen sota una bandera de la UE només pot realitzar-se en drassanes que estiguin inclosos en la Llista europea d’instal·lacions de reciclatge de bucs. Aquest és el resultat del Reglament de reciclatge de bucs de la UE, l’únic instrument legalment vinculant i integral sobre reciclatge de bucs vigent en el món avui dia, que apunta a fer que el reciclatge de bucs sigui més ecològic i segur. La llista europea conté actualment 26 drassanes, la majoria d’ells situats a la UE, però també a Turquia i els EUA, s’espera augmentar aquest valor en el futur.

Els armadors europeus posseeixen el 35% de la flota mundial. Un gran percentatge d’aquests s’està desmantellant en el sud d’Àsia, en condicions sovint perjudicials per a la salut dels treballadors i el medi ambient. Amb l’entrada en vigor del Reglament de la UE sobre el reciclatge de bucs, això ja no serà possible per als bucs amb bandera de la UE, que hauran de desmantellar-se en les drassanes que figuren en la llista de la UE. A través d’aquesta iniciativa, la UE està liderant el camí per a millorar les condicions socials i ambientals en les quals es reciclen els vaixells.

En aquesta ocasió, Karmenu Vella, Comissari de Medi Ambient, Assumptes Marítims i Pesca de la UE, va visitar ahir un dels patis de reciclatge de vaixells més concorreguts d’Europa a Gant (Bèlgica), per a presenciar de primera mà la realitat del reciclatge de bucs a Europa i intercanviar opinions amb representants d’aquesta indústria.

El comissari Vella va dir: “Durant massa temps, els bucs de la UE han estat desmantellats en condicions ambientals i socials deficients. Això ja no és acceptable. L’entrada en vigor del Reglament de la UE sobre reciclatge de bucs és una fita per a aquest sector, ja que per primera vegada estableix normes clares i específiques sobre com han de reciclar-se els bucs amb bandera de la UE. Igual que altres activitats de reciclatge, el reciclatge de vaixells pot dur-se a terme de manera sostenible, de manera que sigui bo per als treballadors, el medi ambient i l’economia. Això és el que està succeint al pati de reciclatge de bucs de Gant i això és el que pretén la UE. Comptem amb tots els actors del sector per a treballar de manera constructiva amb nosaltres perquè això succeeixi”.

Font: FuturENVIRO

S’aprova el Reglament d’assignació gratuïta de drets d’emissió per al període 2021-2030, que substitueix a la Decisió 211/278/UE

El 19 de desembre la Comissió Europea va aprovar el nou Reglament d’assignació gratuïta de drets d’emissió, en el qual s’estableixen les bases i els nous requisits de l’assignació gratuïta per al període 2021-2030. Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació en el Diari Oficial de la UE, que es preveu de forma immediata.

A trets generals, el procediment d’assignació gratuïta és semblant als de la Fase III. D’aquesta manera, haurà de ser sol·licitada i verificada junt amb el nivell de l’activitat, igual que succeeix en la fase 2013-2020.

Novetats del nou Reglament
Aquest nou Reglament, però, també comporta alguns canvis significatius. El més destacat d’ells és la divisió de l’assignació gratuïta en dos períodes: 2021-2025 i 2026-2030. Per tant, el càlcul del nivell històric de l’activitat es realitzarà segons la mitjana aritmètica dels cinc anys del període de referència: 2014-2018 per al primer període i 2019-2023 per al segon.

Una altra de les novetats d’aquest Reglament d’assignació gratuïta de drets d’emissió, és la creació d’un nou document, anomenat “Monitoring Methodology Plan”. Aquest document, el qual conté informació sobre subinstal·lacions i fluxos d’energia, també haurà de ser verificat i aprovat per l’autoritat competent.

Termini de presentació dels documents
Segons el Reglament, les dades de presentació dels documents per al període 2021-2025, poden ser des del 30 d’abril fins al 30 de juny (la decisió depèn de cada Estat Membre). Pel que fa a Espanya, es preveu que la data sigui el 31 de maig, però està pendent d’aprovació.
A diferència de la fase anterior, la documentació que es presenti no contemplarà la quantitat de drets sol·licitats, ja que els Benchmark no es publicaran fins a 2020.

Millora de la competitivitat dels tallers de vehicles de Gipuzkoa a través de l’economia circular

Des d’ECONIA estem posant a la disposició dels tallers de reparació de vehicles de Gipuzkoa, els nostres coneixements en economia circular, perquè, amb la seva aplicació puguin augmentar la seva competitivitat.

El projecte denominat “Xarxa de transferència de coneixement” es realitza a través d’AEGA (Asociación de Empresarios de Automoción de Guipuzcoa) i de la Diputación de Gipuzkoa.

Amb aquesta actuació es pretén millorar i augmentar el potencial empresarial dels tallers dels vehicles associats; a través de les noves tendències en matèria d’economia circular, fomentant diferents tècniques alineades a aquest concepte i creant una xarxa de col·laboració i transferència de coneixement.

ECONIA – Projecte de creació de “red de transferencia de conocimiento en economía circular en los talleres de reparación de vehículos de Gipuzkoa”

Econia, juntament amb AEGA, està duent a terme el projecte: RED DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LOS TALLERES DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS, COMO MEJORA DE SU COMPETITIVIDAD.

Aquest projecte s’enquadra dins del “Programa para promover el fortalecimiento competitivo, la sostenibilidad y la colaboración del tejido empresarial de Gipuzkoa”, contant amb l’ajuda del Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y Equilibrio Territorial de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Amb aquest projecte es pretén augmentar la competitivitat dels tallers de reparació de vehicles associats a AEGA, a través de les noves tendències en matèria d’economia circular, creant una xarxa de col·laboració i transferència de coneixement entre els diferents tallers de reparació de vehicles multimarca, membres d’aquesta associació.

El projecte es desenvolupa en diverses fases; en la primera d’elles, que s’està duent a terme actualment, es realitza un estudi de camp en els tallers per a detectar el nivell de coneixement sobre tècniques associades a l‘economia circular, així com capacitat de col·laboració i participació en la xarxa de transferència.

De forma paral·lela, també es realitza una anàlisi dels productes que ofereixen, que més habitualment poden alinear-se en aspectes d’economia circular.

Després d’aquesta fase tindrà lloc la creació de les xarxes de transferència de coneixements i col·laboració, formant grups i taules de treball, així com formació conjunta.

El projecte està previst que finalitzi al maig 2019, amb una anàlisi de resultats i l’elaboració d’un pla de continuïtat.

Presentació de la nova Guia de Bones Pràctiques per al reciclatge dels VFU a Catalunya

ECONIA és responsable de la redacció de la nova Guia de Bones Pràctiques per al reciclatge dels vehicles fora d’ús (VFU) a Catalunya. La guia, publicada per l’Agència de Residus de Catalunya, ha estat redactada per ECONIA, comptant amb l’ajuda de l’ARC, com administració competent, i AETRAC i GRC com a representants del sector.

Aquesta guia té com a objectius, oferir als centres autoritzats de tractament de vehicles (CAT), així com als tècnics de les administracions, l’orientació i les directrius perquè els centres compleixin la legislació vigent i s’aconsegueixin els objectius de preparació per a la reutilització, reciclatge i valorització. Així mateix, aquest document ofereix les fonts d’informació necessàries perquè, emmarcat en el concepte d’economia circular, aquestes instal·lacions puguin augmentar la seva competitivitat.

Aquest document és de gran importància per al sector del tractament dels VFU, doncs, per primera vegada, enfront qualsevol altra publicació anterior, es contempla el tractament de totes les tipologies de vehicles: turismes, motocicletes i industrials.

La presentació de la guia, duta a terme per Meritxell Barroso d’ECONIA, ha tingut lloc al Palau Robert de Barcelona el passat 29 de novembre, davant 80 empreses del sector i els representants de totes les institucions anteriors.

Podeu accedir a la guia a través d’aquest enllaç.

Econia signa per donar suport a la proposta europea sobre la recollida i reciclatge de plàstic

La Federació Europea de Gestió de Residus i Serveis Mediambientals (FEAD), ha elaborat una declaració conjunta per instar al Consell a què doni suport a l’objectiu vinculant de què en 2025 almenys el 35% dels plàstics reciclats es trobin en ampolles de begudes.

És un pas històric amb el qual es pot desbloquejar una inversió molt necessària en la recollida i reciclatge, per aquest motiu, Econia ha signat la Declaració Conjunta per instar al Consell a donar suport a la iniciativa.

La proposta, votada pel Parlament Europeu el 24 d’octubre, és important i decisiva per assolir els objectius de la Directiva sobre plàstic d’ús únic i per emprendre la transició fins a l’economia circular.

Davant la situació actual, està demostrat que és necessari actuar. D’aquesta manera, pot ser un gran pas per lluitar contra el greu problema de contaminació per plàstics i posar-li fre.

«Las aristas de la circularidad», ponència de Meritxell Barroso en la 5ª jornada de Networking del Gremi de Recuperació

Meritxell Barroso, gerent d’ECONIA, ha participat com a ponent en la 5ª jornada de Networking del Gremi de Recuperació, celebrada el 8 de novembre. Una trobada anual de referència en el sector català que aquest any ha comptat amb 170 assistents.

L’interessant ponència portava com a títol: «Las aristas de la circularidad» i, en ella, Meritxell, va parlar de les implicacions que tots els agents de la societat (món educatiu, societat civil, empreses privades i administració pública) tenen per fer realitat l’economia circular, recolzant-se en dos pilars fonamentals: la conscienciació i la col·laboració.

Al següent vídeo podeu veure i escoltar la ponència al complet:

 

Últims aspectes legislatius dels RAEE – Article de Meritxell Barroso

Meritxell Barroso, gerent d’ECONIA, aborda en la revista “Recupera” els últims aspectes legislatius dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i explica la plataforma electrònica que ha posat en marxa el Ministeri de Transició Ecològica (MITECO) per a la gestió d’aquests.

Els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) són un dels fluxos de residus prioritaris que han de ser regulats per aplicar els principis de prevenció, valorització i eliminació segura.

Per aquest motiu, el Ministeri per a la Transició Ecològica ha creat la plataforma de gestió de RAEE. L’objectiu d’aquesta plataforma és recopilar les dades de recollida, transferència i tractament de RAEE de totes les comunitats autònomes. D’aquesta manera, a partir de l’1 de gener del 2019, tots els gestors de residus que rebin RAEE, han de registrar en la plataforma les entrades i sortides de RAEE amb les dades necessàries.

Com esmenta Meritxell en l’article: “S’estableix com l’únic mitjà vàlid i legal per al registre de dades de recollida i gestió de RAEE, que inclou tant les fraccions de recollida com els grups de tractament”.

Afirma la gerent d’ECONIA què és un instrument de control i seguiment que facilitarà les tasques a l’Administració competent. A més, també servirà com a eina per al funcionament de les empreses transportistes i gestores de residus.

A més, afegeix que perquè l’esforç es converteixi en una inversió útil, fa falta resoldre importants reptes. Un d’ells, el qual implica a tota la societat, és el d’aconseguir que aquests aparells no siguin dipositats en els contenidors convencionals.

Podeu accedir i llegir tot l’article al següent enllaç.