REMACOMP, desenvolupament de protocols de noves línies de peces remanufacturables d’autobusos

El projecte d’ecoinnovació REMACOMP permetrà saber quins són aquelles peces que són fàcilment remanufacturables dels autobusos, sempre des d’un punt de vista tècnic i econòmic, per al desenvolupament de protocols per a l’estandardització del procés. Tot això permetrà a la Comunitat Autònoma del País Basc (CAPV) posicionar-se com un territori capdavanter en el sector de la remanufactura de l’automòbil, alineant-se cap a una economia circular.

 

Un dels principals problemes ambientals per part del sector de l’automòbil és el volum de residus generats, especialment al final de la cadena de valor, quan els vehicles es converteixen en residus a tractar. Una vegada descontaminats, aquests representen una font notable de matèries primeres secundàries i peces de recanvi, de les quals és important conèixer quins són les millors alternatives de gestió, des d’una perspectiva d’economia circular. Per això, s’estudiaran les tecnologies de remanufactura, així com la seva adaptació a les peces remanufacturables seleccionades prèviament segons les seves particularitats i valor al mercat.

 

REMACOMP permetrà, des de l’ecoinnovació, la creació d’un adequat protocol, el qual repercutirà en forts beneficis ambientals i noves vies de comercialització i ús dels productes remanufacturats, al mateix temps que millorarà substancialment les emissions en el cicle de vida del vehicle.

 

Lanteko, empresa capdavantera del projecte, desenvolupa la seva activitat en la remanufactura de les peces i components procedents dels autobusos fora d’ús en CAPV, a partir dels quals s’obtindran les matèries primeres secundàries. Tot això, comptarà amb el suport tècnic d’empreses líders en el sector; Econia Empresarial SL, empresa especialitzada en la gestió de projectes ambientals i d’economia circular, així com experta en assessorament als gestors de residus; i Irizar, empresa matriu d’un grup empresarial líder en el sector d’autocars i autobusos, entre uns altres.

 

Projecte d’ecoinnovació

El projecte REMACOMP compta amb el suport econòmic de IHOBE en la seva convocatòria de Proyectos de Ecoinnovación orientats a moure a la CAPV cap a una economia innovadora, baixa en carboni i circular.

E-AUTO KIT, estratègia d’evolució a l’electrificació de vehicles de combustió

El projecte d’ecodisseny e-AUTO KIT busca estudiar la viabilitat de l’electrificació dels vehicles de combustió a través de la fabricació d’un kit modular.

 

A Euskadi en 2016 el nombre de vehicles elèctrics i híbrids matriculats es van situar lleugerament per sobre de la mitjana espanyola, demostrant així la necessitat de potenciar el sector de l’automòbil elèctric. Tot això, en la línia de la descarbonización de la UE amb la finalitat de disminuir les emissions i la dependència que hi ha cap a energies derivades del petroli. És per això que aquest projecte pretén actuar sobre els dos principals sectors responsables de la meitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEI) en la UE; la producció d’energia i el transport. La fabricació dels kits d’electrificació modular donarà lloc a una millora ambiental al llarg de tot el cicle de vida dels vehicles, oferint un nou model de negoci per als tallers i concessionaris del País Basc.

 

La implantació d’aquests kits modulables suposarà la reducció de la fabricació de nous vehicles, el qual implicarà un estalvi en el consum de recursos naturals, extracció de matèries primeres, i com a conseqüència la reducció de les emissions de GEI durant aquestes fases. D’altra banda, l’electrificació dels vehicles de combustió tant d’aquells que hagin arribat al final de la seva vida útil com els què no, possibilitarà allargar el seu funcionament permetent un reúso dels mateixos. A més, el kit ecodissenyat, en estar format per diferents mòduls, afavorirà reparacions i canvis, sense necessitat de substituir la totalitat del mateix.

Per a això, el present projecte està liderat per Rebattery, empresa especialitzada en la reparació de bateries, aportant així experiència i coneixement en el disseny i desenvolupament de bateries i sistemes elèctrics per desenvolupar el kit i la instal·lació del mateix. Per assegurar l’èxit del projecte, s’ha previst la col·laboració de Autonervión, empresa que comercialitza vehicles i compta amb marques que aposten pels vehicles elèctrics; i EconiaEmpresarial SL, especialitzada en projectes ambientals, ressò i d’estratègia circular, que s’encarregarà de dur a terme la gestió del projecte i la seva viabilitat tècnica, econòmica i ambiental.

 

Projecte de desenvolupament de l’ecodisseny

El projecte e-AUTO KIT compta amb el suport econòmic de IHOBE en la seva convocatòria Proyectos Ecodiseño 2017 orientats a optimitzar el consum de recursos per millorar la competitivitat a través de productes i processos més eficients.

Car Mining, un projecte tècnic d’ECONIA per a la mineria de plàstics de Vehicles Fora d’Ús (VFU) a Catalunya.

El projecte Car Mining inicia la seva activitat el 2018 per tal de demostrar la viabilitat de recuperar plàstics d’alta qualitat de Vehicles Fora d’Ús (VFU) dels Centres Autoritzats de Tractament (CAT) de Catalunya.

 

Els residus plàstics procedents dels Vehicles Fora d’Ús (VFU) són cada cop més abundants a causa dels nous dissenys de vehicles que busquen minimitzar el pes dels vehicles. Actualment, no tenen un tractament específic per a la seva revalorització, acabant formant part del paquet de la ferralla i la fracció lleugera de fragmentació i en darrer terme en un abocador. No obstant, es tracta de materials de gran qualitat, ja que la indústria automobilística demanda especificacions d’alt nivell.

 

Car Mining pretén donar valor a un residu de gran potencial, permetent la seva reentrada en el mercat del plàstic com a matèria primera secundària i evitant la producció de plàstic verge a partir d’una Font no renovable com és el petroli.

 

AUTOGRUAS SANT JORDI, SL situat a Masquefa, és el CAT líder del projecte, que extraurà unes 4Tn de plàstics dels seus VFU per tal de provar la viabilitat del procediment. Així, la implantació total del projecte podria donar sortida a unes 150 tones de plàstic a l’any, aplicables només a AUTOGRUAS SANT JORI. Les tasques d’extracció, emmagatzematge i transformació de peces es centraran en el paracops davanter i posterior, els passos de roda, embellidor sota parabrises, safata porta-eines del maleter, el suport de la roda de recanvi, diferents dipòsits i la reixeta frontal. Així, es recopilaran suficients quantitats d’acrilonitril butadiè estirè (ABS), polietilè (PE) i polipropilè (PP) per a la fabricació de granses industrials.

 

Durant el projecte, AUTOGRUAS SANT JORDI es recolzarà tècnicament amb dues empreses expertes en la recuperació de plàstics de VFU: ECONIA EMPRESARIAL, empresa especialitzada en la gestió de projectes i estudis mediambiental i d’economia circular i ZICLA, empresa experta en el desenvolupament de noves matèries primeres a partir de residus.

 

Projecte Demostració d’Economia Circular

El projecte Car Mining té el recolzament de l’Agència de Residus de Catalunya, a través dels “Ajuts per a l’execució de projectes de foment de l’economia circular” i es basa en els resultats obtinguts en l’anterior projecte Rolling Plastics, també subvencionat en aquest cas per Ihobe, en la seva convocatòria “Proyectos demostración de economía circular”.

 

CALL FOR OFFERS – OFERTA DE SERVEIS (LIFE13 ENV/ES/001513 – LIFE COOP2020)

ECONIA EMPRESARIAL, és sòcia en el projecte LIFE COOP2020, que s’està duent a terme a Cambrils (Tarragona), liderat per la Cooperativa Agrícola de Cambrils.

 

Aquest projecte té com a principal objectiu la demostració de la viabilitat econòmica, social i ambiental d’un nou model de negoci enfocat a cooperatives agrícoles, el qual integra al mateix temps l’estalvi energètic, la generació d’energies renovables i la producció de biomassa.

 

El projecte està a la recta final i per assegurar l’èxit del mateix, és necessari contractar una empresa/professional, que pugui oferir dos serveis complementaris:
• Suport en la preparació de la gestió administrativa i financera (me) del projecte.
• Suport en la revisió i avaluació tècnica i econòmica final, així com, les conclusions de les mateixes.

 

Les tasques concretes consistiran en:

• Ajudar en la gestió administrativa i financera que actualment s’està duent a terme, per imputar i reportar despeses del projecte.
• Supervisar el sistema de registre de temps i gestió correcta dels m.
• Supervisar la gestió de compres externes i la seva justificació posterior.
• Ajudar en la justificació de tasques conforme descrit en el projecte.
• Recopilar, repassar i editar la informació per a l’informe final per a la CE, sobre la base dels informes i resultats que reportin els socis del projecte.
• Ajudar en la revisió de les conclusions finals del projecte, en base la documentació anterior.

 

El servei es durà a terme on-line, en permanent contacte (telefònic, mail,…) amb les nostres oficines, des de Gener 2018 a Juny 2018.
També tindran lloc 3 reunions a les nostres oficines de Tarragona (Gener, Març i Juny 2018)

 

Les ofertes, inclosos els costos de viatge previstos, s’esperen abans de l’11 de desembre del 2017 (enviades a: administracio@econia.net) i han d’incloure una referència al nom complet del projecte i al codi com es va indicar anteriorment. Per favor inclogui una llista de referències. A l’oferta, és important descriure:

• Experiència provada en activitats de consultoria i gestió de projectes LIFE.
• Es requereix fluïdesa d’espanyol i anglès.

 

En cas d’algun dubte o comentari, pot contactar-nos telefònicament en el número +34.97.747.02.63, o al mail: administracio@econia.net.

Les tendències en VFU i RAEE’s cap a l’economia circular

Meritxell Barroso, juntament amb altres experts internacionals, ha treballat les tendències de mercats que afecten als fluxos de diferents residus, per IHOBE (Societat pública de gestió ambiental del govern basc) dins del projecte europeu New Innonet, en el marc dels projectes Horizon2020 de la Unió Europea.

 

Les mesures de la Comissió se centren en quatre punts estratègics: gestió de residus municipals, la deposició en abocadors, el packaging i, finalment, els vehicles, les bateries i els residus elèctrics i electrònics.

 

Els fluxos de residus dels vehicles (vehicles fora d’ús, VFUs) i dels residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE’s), estan íntimament relacionats. Des de fa dues dècades, les tecnologies desenvolupades en el sector de l’automoció han tingut, i segueixen tenint, un impacte significatiu en el disseny dels vehicles. Aquests canvis han donat lloc també a un canvi en el cicle de vida del vehicle i així en el vehicle al final de la seva vida útil (VFU).

 

Revista Recupera 101

ECONIA participa en el Basque Ecodesign Meeting 2017

Meritxell Barroso, gerent d’Econia, el 19.09.17 va participar en el BEM2017, presentant el Full de ruta del R+D+i del reciclatge de VFUs i RAEEs: Resultats del projecte europeu New Innonet cap a “zero residus”, més enllà de la tecnologia.

 

Al llarg dels dos plenaris i les dotze sessions paral·leles en què s’estructura l’edició 2017 del Basque Ecodesign Meeting, es van presentar, de la mà dels seus protagonistes, més de 50 casos d’èxit empresarial en l’aplicació de l’Ecodisseny i els principis de l’Economia Circular.

“El RD 180/2015, sobre el transport de residus, ha incrementat la càrrega administrativa de les empreses” Entrevista a Meritxell Barroso

En aquesta entrevista, Meritxell Barroso fa un repàs a la realitat de les empreses gestores de residus al nostre país, a la legislació amb més impacte en el sector i a les iniciatives ambientals que les empreses haurien d’engegar. A més, ens explica la situació de la gestió de vehicles industrials fora d’ús.

1.- Com definiria el panorama actual del sector de la recuperació de residus?

La gestió inadequada dels residus s’ha convertit en un dels majors problemes, no solament mediambientals, sinó també de salut i econòmics a tot el món. La resposta no és només una necessitat ambiental i de salut, sinó també una adequada inversió econòmica. S’ha demostrat que no fer res és molt més car per a la societat, i repercuteix severament en les finances de cada país, que disposar d’una bona gestió dels residus.

En aquest escenari, el sector de la recuperació de residus és clau, perquè parteix de la solució passa pel canvi essencial de l’economia lineal (model d’usar i tirar) a l’enfocament circular de fomentar la reutilització i el reciclatge de materials i recursos.

En concret, al nostre país, les empreses de la recuperació estan preparades per afrontar nous reptes, comptant amb els mitjans tècnics i humans necessaris per assumir els canvis i marcs regulatoris que es preveuen; malgrat que, com en qualsevol sector, han d’estar en constant innovació i moviment; i, sobretot, pendents de les tendències de mercat que imposen canvis.

2.- Quins són els principals canvis o novetats que assenyalaria com els més importants en el sector durant el 2016?

Aquest any, el sector de la recuperació ha hagut d’enfrontar-se a diversos reptes. Sense tenir en compte la interminable crisi econòmica, ha hagut de fer front a la caiguda dels preus de les matèries primeres, el dúmping en l’acer xinès i rus dins d’Europa, etc.

A més, legislativament, han existit importants novetats, des del nou paquet de mesures sobre economia circular de la UE, el nou pla marc estatal de gestió de residus, plans de diferents comunitats autònomes, nou text refós de la llei de sòl i rehabilitació urbana, modificació de la llei de residus, Reial decret de RAEE’s,… etc.

3.- Quant a les legislacions que comenta, quins creu que han tingut un impacte en el sector a menor curt termini?

Si hagués de destacar algunes, per al sector de la recuperació, potser serien l’entrada en vigor del Reial decret sobre RAEE’s, que ha implicat la tramitació de noves autoritzacions específiques per als gestors d’aquest tipus de residus així com la creació de protocols específics de treball; en un entorn normatiu poc clar, de difícil aplicació i subjecte a interpretacions subjectives.

A més, l’aplicació del RD 180/2015, que regula el transport de residus en tot el territori espanyol, lluny de simplificar la burocràcia, ha vingut a incrementar la càrrega administrativa de les empreses, amb la pèrdua consegüent de competitivitat, incrementant innecessàriament els costos de la gestió de residus i fent-los menys atractius respecte als materials verges, objectiu diametralment oposat al proposat per l’economia circular. Per contra, les bondats d’aquesta normativa (major traçabilitat, major control, obtenció de dades sobre el tractament dels residus, etc.) estan per demostrar, i molts creiem que generaran quantitats ingents de documentació i de dades que no serviran per a una major eficiència en les polítiques ambientals.

En el sector dels vehicles fora d’ús destacaria la Instrucció de la Direcció general de trànsit, que obliga a la tramitació de les baixes de tots els vehicles als Centres Autoritzats de Tractament (CAT).

4.- Com ha estat el procés mitjançant el com s’ha determinat que els vehicles industrials solament es poden donar de baixa als centres especialitzats?

Ha estat un procés llarg i laboriós, com qualsevol nou canvi legislatiu. Ha estat un treball liderat per ANERVI (Associació Nacional d’empreses de Reciclatge de Vehicles Industrials), recolzat per AETRAC i AEDRA, associacions dels centres autoritzats de tractament de Catalunya i Espanya.

El treball conjunt ha permès comptar amb els diferents actors implicats fins a poder disposar de la publicació de la instrucció de la Direcció general de trànsit, que així regula el procés de tramitació de les baixes.

5.- Quin ha estat la raó de ser d’aquest canvi?

El RD1383/02, que regula les baixes i tractaments a realitzar als vehicles fora d’ús, deixa fora del seu àmbit d’aplicació tots aquells vehicles que superin els 3.500 kg de MMA(Massa Màxima Autoritzada), és a dir, aquells que cridem vehicles industrials (camions, maquinària agrícola, autobusos, maquinària d’obres públiques,…) que són, precisament, aquells que contenen una quantitat de contaminants molt superior als denominats turismes.

Malgrat això, històricament, existeix un conjunt d’empreses autoritzades per al tractament de vehicles, especialitzades en els vehicles industrials, amb instal·lacions adequades, així com, tècnica i professionalment preparades, que permeten assegurar una correcta gestió de vehicles industrials. Que no existís l’obligatorietat de tramitar les baixes en centres autoritzats de tractament provocava un descontrol i desconeixement sobre la destinació final d’aquests residus i tots els contaminants que contenen.

6.- Quins seran les principals conseqüències que suposarà aquest canvi per als agents que fins ara es veien implicats en tal gestió?

En primer lloc, els propietaris dels vehicles industrials final d’ús hauran de tramitar la seva baixa en un centre autoritzat de tractament. En segon lloc, els centres que els tractin, hauran de complir amb els requisits i autoritzacions necessàries per assegurar una correcta gestió dels mateixos i dels residus que contenen.

Això implicarà que aquells agents no legalitzats que es dedicaven a comerciar amb aquest tipus de residu, fora de la legalitat, perdin la competitivitat que els aportava no disposar de les instal·lacions tècniques necessàries, així com el no compliment d’obligacions tributàries.

7.- Fa poc més d’un any, la consultoria empresarial i ambiental ECONIA presentava, al Saló de l’Automòbil de Barcelona, un estudi sobre la recuperació de peces dels VFU’sa Catalunya. Quines implicacions ha tingut aquest estudi?

L’estudi va ser realitzat amb les empreses que formen part de AETRAC; això ens va permetre conèixer de primera mà el percentatge de recuperació que estan duent a terme les empreses gestores d’aquests vehicles i, per tant, la important labor dins d’una economia circular, en la qual es reintrodueixen en el mercat de peces de segona mà, en perfecte estat i amb garantia d’ús. Aquest primer pas va permetre la possibilitat d’establir, a posteriori, uns valors de recuperació que seran exigits als CAT en la propera revisió del RD1383/02, que es troba en les últimes fases de redacció i aprovació.

8.- Quins són els principals aspectes que, des d’ECONIA, s’assenyalarien per a la millora ambiental de tota empresa?

El responsable de tota empresa, de l’àmbit que sigui, ha de vetllar per la competitivitat i la sostenibilitat de la mateixa. Són dos conceptes que, ben entesos, es complementen i es retroalimenten: la capacitat de poder usar materials remanufacturats (és a dir, que provenen d’un reacondicionament de materials usats) pot comportar un important estalvi en la compra de materials, alhora que dota als nostres productes/serveis d’uns atributs de sostenibilitat que la societat actual aprecia especialment. Aquesta filosofia hauria de ser aplicable en tots els aspectes de l’empresa que, tradicionalment, s’ha donat per descomptat que eren inamovibles. Per exemple, el consum energètic pot ser proveït, encara que sigui parcialment, per fonts pròpies de generació (energies renovables, que gaudeixen d’un desenvolupament tecnològic molt avançat que permet que competeixin amb les fonts d’energia tradicionals); en el consum d’aigua hi ha molt camí per recórrer en la reutilització de les aigües de la pròpia empresa per a usos de processos industrials, neteja d’instal·lacions, etc.; els residus que genera la nostra activitat industrial, molt possiblement siguin un recurs interessant per a altres empreses que, condicionats degudament, poden substituir el consum de costoses matèries primeres, cada vegada més escasses com a recurs natural.

9.- Vostè participa en la Comissió Europea com a experta en gestió de residus i medi ambient. Podria explicar-nos en què consisteix la seva feina dins del d’aquesta institució?

Participo en diferents projectes, els quals estan enfocats cap a la sostenibilitat i la cura al medi ambient, així com cap a l’economia circular. En alguns engeguem projectes pilot que permetin conèixer i avaluar la rendibilitat d’introducció de nous processos o l’aplicació de criteris de sostenibilitat en sectors empresarials, smart-grids, etc. En uns altres, dissenyem fulls de ruta i definim instruments a aplicar, sobretot, per les institucions, per aconseguir una reducció en la generació de residus i un major ús dels mateixos com a recursos.

En definitiva, intentem articular polítiques i normatives que afavoreixin la consecució dels objectius esmentats, en honor d’una major competitivitat i sostenibilitat de l’activitat econòmica en general i del teixit industrial en particular.

Call for offers – Oferta de serveis (LIFE13 ENV/ES/001513 – LIFE COOP2020)

ECONIA EMPRESARIAL, és sòcia en el projecte LIFE COOP2020, que s’està duent a terme a Cambrils (Tarragona), liderat per la Cooperativa Agrícola de Cambrils.

 

Aquest projecte té com a principal objectiu la demostració de la viabilitat econòmica, social i ambiental d’un nou model de negoci enfocat a cooperatives agrícoles, el qual integra al mateix temps l’estalvi energètic, la generació d’energies renovables i la producció de biomassa.

 

Per continuar amb el desenvolupament d’aquest projecte, és necessari contractar un expert o companyia amb experiència demostrada en tasques de: TREBALLS DE SEGUIMENT ENERGÈTIC en la Cooperativa de Cambrils, per a:

 

Conèixer les necessitats energètiques de la Cooperativa, conèixer els equips que dins del projecte LIFE COOP2020 s’han instal·lat per a l’estalvi energètic i compliment d’objectius; i proposar noves millores que, amb un cost assumible per a la Cooperativa, puguin millorar aquests objectius.

 

Les tasques concretes consistiran en:

 

  • Acompanyament setmanal en visites en les instal·lacions de la Cooperativa per realitzar un seguiment –in situ- de la despesa i necessitats energètiques.
  • Celebració de reunió setmanal per comentar: el seguiment, anàlisi realitzada i discussió de millores.

 

El servei es durà a terme a la Cooperativa de Cambrils des de Juny 2017 a Juny 2018.

 

Les ofertes, inclosos els costos de viatge previstos, s’esperen abans del 15 de maig 2017 (enviades a administracio@econia.net) i han d’incloure una referència al nom complet del projecte i al codi com es va indicar anteriorment. Per favor inclogui una llista de referències. En l’oferta, és important descriure almenys:

 

  • 2 anys d’experiència provada en activitats de consultoria energètica.
  • Es requereix fluïdesa en espanyol i anglès.

 

Si està interessat, contacti’ns aquí o per telèfon +34.97.747.02.63, o al mail: administracio@econia.net.

ECONIA, corresponsable de la certificació de l’edifici Zurich, guanyador del “PREMIO DIAMANTE”

Edifici Zurich, Torre Iberdrola i Hotel Torre de Madrid, entre els edificis més eficients d’Espanya

 

Mitsubishi Electric reconeix amb aquests guardons el treball dels professionals del sector que busquen mesures d’estalvi energètic. Asignatures pendents perquè els nostres edificis siguin eficients.

 

En la seva aposta per reduir l’impacte en el medi ambient generat per l’ús de l’energia, Mitsubishi Electric ha lliurat a Madrid els guardons de la tercera edició dels Premis 3 Diamant, creats per reconèixer el treball dels professionals que busquen implantar mesures d’estalvi energètic.

 

Els nous edificis han d’incorporar mecanismes de control i aplicar a les infraestructures criteris de sostenibilitat, però també és necessari realitzar actuacions innovadores en el camp de la rehabilitació. Segons l’Institut per a la Diversificació i Estalvia d’Energia (IDEA), el consum de climatització als edificis terciaris a Espanya correspon al 57,2% del consum total; xifres que demostren la necessitat de seguir aplicant polítiques i mesures de conscienciació i ajuda.

 

El nou pla energètic de la Comissió Europea reforça aquesta mateixa idea, marcant-se com a objectiu créixer un 30% en els nivells d’eficiència energètica en 2030. De fet, l’aposta de Brussel·les implica també augmentar els esforços en la modernització dels edificis, que representen el 40% del consum total d’energia a Europa.

 

Recolzats per més de 220 assistents, i sota la presència de Francisco Javier A baix Dávila, director general d’Indústria, Energia i Mines de la Comunitat de Madrid, i de directius de la multinacional japonesa, els premiats van rebre els seus guardons en reconeixement al seu treball.

 

El gran premiat de la nit ha estat el projecte d’eficiència energètica desenvolupat al “Edifici Zurich” per l’estudi JG Enginyers. 

 

Aquesta construcció, situada a Madrid, s’ha alçat amb el Premi Diamant, que compta amb una dotació de 12.000 euros.

Rolling Plastics i l’obtenció de granses de plàstic a partir de vehicles fora d’ús.

Rolling Plastics i l’obtenció de granses de plàstic a partir de vehicles fora d’ús.

 

El projecte Rolling Plastics, finalitzat recentment, aclareix el camí a l’obtenció de gransa de plàstic reciclat a partir de Vehicles Fora d’Ús (VFU). En el projecte s’ha treballat per obtenir granses de diferents materials plàstics a partir de peces procedents de VFU que siguin acceptades pel mercat.

 

A més, el projecte ha pogut conèixer les necessitats i dificultats de cada sector implicat en la cadena de valor d’aquests materials plàstics i s’han obtingut importants conclusions que tendeixen a la implantació d’aquesta activitat a nivell industrial.

 

L’anàlisi de cicle de vida comparatiu.

 

A través de l’anàlisi de cicle de vida realitzat s’ha demostrat que la granza de plàstic reciclat procedent de VFU presenta una petjada de carboni fins a un 58,9% menor que la gransa obtinguda a partir de material verge.

 

Rolling Plastics al programa de Projectes de demostració d’Economia Circular.

 

Rolling Plastics forma part del programa de Projectes de demostració en Economia Circular impulsat per IHOBE, la Societat Pública de Gestió Ambiental del Govern Basc, i ha estat cofinançat pel Fons Europeu FEDER. Zicla ha liderat el projecte en el qual han, participat el Centre Tecnològic Gaiker-IK4 i les empreses Jubedi i Econia, i han col·laborat facilitant l’obtenció de peces en les seves instal·lacions, els centres autoritzats de tractament, Desballestaments Vidaurreta d’Hondarribia, Desballestaments García & Arrausi de Vitòria-Gasteiz i Reciclatges Mungia de Mungia.