La recuperació i el reciclatge dels palets: la logística sostenible.

L’ús de palets en la logística és un pilar fonamental per al transport eficient de mercaderies i materials a escala mundial. En el marc del 2022, les dades destaquen un increment notable en la quantitat de palets recuperats i reciclats anualment a Catalunya, Espanya i Europa, ressaltant la creixent importància de la sostenibilitat en aquest àmbit crític.

Amb la seva versatilitat i eficàcia, els palets s’han convertit en elements indispensables per a la logística moderna. No només faciliten el moviment ràpid i eficient de productes, sinó que també són una part essencial en la cadena de subministrament global. A ECONIA, reconeixem que, a més de la seva funcionalitat pràctica, l’ús sostenible dels palets pot generar un impacte positiu tant en el medi ambient com en la cadena econòmica.

 1. Col·laborem en projectes de recuperació i reciclatge dels palets.

Amb l’objectiu de potenciar la sostenibilitat, assessorem en la transformació de palets usats mitjançant la col·laboració activa en projectes de recuperació i reciclatge, contribuint a l’economia circular. A través de pràctiques innovadores, facilitant coneixements i guiatge, contribuïm a transformar els palets en recursos valuosos per a la cadena de subministrament, garantint una logística més eficient i reduint l’impacte ambiental.

 1. Ajudem a implementar processos de recuperació i reciclatge innovadors.

Mitjançant la implementació de processos innovadors, ajudem les empreses a convertir els palets usats en productes renovats, abraçant els principis de l’economia circular. Aquesta pràctica no només redueix la generació de residus, sinó que també contribueix a disminuir la necessitat de nous recursos, optimitzant la sostenibilitat de la cadena logística.

 1. Importància de l’ús de palets en la logística.

Els palets, ja siguin de fusta o plàstic, són envasos reutilitzables essencials en la logística comercial i industrial. El seu elevat grau de dispersió durant les operacions logístiques i de transport planteja desafiaments en el control i la traçabilitat. A més, els productors d’aquests envasos reutilitzables han de complir amb les obligacions de responsabilitat ampliada del productor, incloent la constitució de SIRAP o l’adhesió a un SCRAP, a més de gestionar, finançar, reutilitzar, implementar SDDR i informar sobre la posada al mercat i la gestió dels envasos.

 1. Economia circular i reducció d’emissions.

La gestió sostenible dels palets contribueix a l’economia circular, minimitzant la generació de residus i optimitzant els recursos disponibles. Això no només redueix la petjada ecològica, sinó que també contribueix a la reducció d’emissions a través de pràctiques més sostenibles en la cadena de subministrament.

 1. Aprofitem avantatges ambientals i econòmics.

L’ús sostenible dels palets no només comporta avantatges ambientals, sinó també econòmics. La reducció de la necessitat de produir nous palets no només preserva recursos, sinó que també ofereix una opció econòmica als negocis que poden adquirir palets reciclats a preus competitiu.

 1. Dissenyem projectes eco innovadors on hi col·laborin gestors de residus i altres agents de la cadena de valor.

Dissenyem projectes eco innovadors en els quals col·laboren gestors de residus i altres agents de la cadena de valor compromesos amb la sostenibilitat. Aquesta col·laboració contribueix a un cicle de vida més llarg i responsable dels palets, consolidant la importància d’aquest element en la logística sostenible.

 1. Conclusió: forjant el futur de la logística sostenible.

A ECONIA, entenem que els palets no són simplement elements pel transport, sinó peces clau per a una logística sostenible. La recuperació i reciclatge dels palets no només és una pràctica ecològica, sinó una inversió en un futur més sostenible.

Amb empreses com la nostra liderant el camí, la logística sostenible es converteix en una realitat tangible que beneficia tant a les empreses com al medi ambient.

Nova llei de la UE que prohibeix el blanqueig ecològic i la informació enganyosa

 • Quedaran prohibides les al·legacions mediambientals genèriques i altra informació enganyosa.
 • Només s’ acceptaran etiquetes de sostenibilitat basades en sistemes de certificació oficials.
 • La informació sobre la garantia haurà de ser més visible i s’introduirà una nova etiqueta sobre extensió de la garantia.

 

L’Eurocambra ha donat llum verda definitiva a una directiva que millorarà l’etiquetatge dels productes i prohibirà l’ús d’al·legacions mediambientals enganyoses.

La Directiva adoptada el 17.01.2024 per 593 vots a favor, 21 en contra i 14 abstencions té per objecte protegir els consumidors de les pràctiques comercials enganyoses i ajudar-los a triar millor les seves compres. Per aconseguir-ho, s’afegiran a la llista de pràctiques comercials prohibides de la UE una sèrie d’hàbits comercials problemàtics relacionats amb el blanqueig ecològic i l’obsolescència primerenca dels productes.

Publicitat més precisa i confiable

El que és més important, les noves normes pretenen que l’etiquetatge dels productes sigui més clar i fiable mitjançant la prohibició de l’ús d’al·legacions mediambientals genèriques com  «respectuós amb el medi ambient», «natural», «biodegradable», «climàticament neutre» o «eco» sense cap prova.

També es regularà a partir d’ ara l’ ús d’ etiquetes de sostenibilitat, atesa la confusió provocada per la seva proliferació i per no utilitzar referències comparables. En el futur, la Unió només permetrà etiquetes de sostenibilitat basades en sistemes de certificació oficials o establertes per les autoritats públiques.

A més, la directiva prohibirà al·legacions que un producte té un impacte neutre, reduït o positiu en el medi ambient gràcies als sistemes de compensació d’emissions.

Durabilitat en el punt de mira

Un altre objectiu important d’aquesta nova legislació és fer que productors i consumidors se centrin més en la durabilitat dels béns. En el futur, la informació sobre la garantia haurà de ser més visible i es crearà una nova etiqueta harmonitzada per donar més visibilitat als productes amb un període de garantia ampliat.

Les noves normes també prohibiran les al·legacions infundades sobre la durabilitat (per exemple, dir que una rentadora durarà 5 000 cicles de rentat si no és cert en condicions normals), les incitacions a substituir els consumibles abans de l’estrictament necessari (sol ocórrer amb la tinta d’impressora, per exemple) i presentar els productes com a reparables quan no ho són.

Pròxims passos.

La directiva ha de rebre ara l’ aprovació final del Consell, després de la qual cosa es publicarà al Diari Oficial i els Estats membres disposaran de vint-i-quatre mesos per incorporar-la al seu ordenament jurídic nacional.

Context

La nova directiva està pensada per a funcionar conjuntament amb la Directiva sobre al·legacions ecològiques, que actualment s’està debatent en comissió al Parlament. La futura Directiva sobre al·legacions ecològiques serà més específica i elaborarà amb més detall les condicions per fer al·legacions mediambientals.

La Generalitat accelera el canvi cap a l’economia circular amb un full de ruta fins al 2030.

El document ha estat possible gràcies a la col·laboració de diversos departaments del Govern, en el marc del Grup de Treball Interdepartamental d’Economia Verda i Circular

 

El Govern ha aprovat el Full de ruta de l’economia circular a Catalunya (FRECC) 2030 per accelerar la transició del nostre país envers una economia més circular i justa que maximitzi el valor dels recursos i que actuï com a palanca de la transformació en un marc de col·laboracions entre actors clau. El FRECC defineix la missió, la visió, els objectius estratègics i els objectius operatius per encaminar-nos envers una economia més circular amb un horitzó temporal que abasta fins a l’any 2030.

Per elaborar el FRECC, han col·laborat diversos departaments del Govern, en el marc del Grup de Treball Interdepartamental d’Economia Verda i Circular, i persones expertes de l’àmbit de l’economia circular. També hi ha hagut un extens procés de participació ciutadana que ha integrat la visió d’un ampli ventall d’actors socials i econòmics.

El desenvolupament d’aquest Full de ruta es durà a terme mitjançant dos plans d’acció: el Pla d’acció 2024-2026 i el Pla d’acció 2027-2029. En la reunió d’avui de l’Executiu, s’ha aprovat el primer dels plans, el dels anys 2024-2026, que es materialitza en 15 línies d’actuació i 80 accions que contribuiran a assolir els objectius estratègics i operatius definits al document.

Objectius, iniciatives i accions

El FRECC té quatre objectius estratègics i operatius centrats a contribuir a desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació d’emissions; accelerar la transformació social, cultural i laboral envers la circularitat; assegurar la transició efectiva envers un teixit industrial i empresarial circular i digitalitzat, i facilitar la creació d’un marc favorable a la transició envers l’economia circular.

D’acord amb aquests objectius, el document defineix un seguit d’iniciatives i accions, entre les quals destaquen:

 • La consolidació d’una plataforma d’intercanvi de productes, recursos, subproductes i serveis que faciliti la simbiosi industrial, o l’Estratègia de bioeconomia de Catalunya, formen part de l’objectiu de contribuir a desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos.
 • Per accelerar la transformació envers la circularitat, es compta, per exemple, amb el redisseny del hub Catalunya Circular com a aparador de tota la informació rellevant d’economia circular del país, o amb el Pla d’acció per a la competitivitat dels centres de reutilització a Catalunya.
 • Entre les accions de transformació del teixit industrial i empresarial envers un model circular, destaquen el Programa ProACCIÓ Green d’ACCIÓ, d’acompanyament a l’empresa, o l’impuls de noves professions i models de negoci amb oportunitats rellevants per a la circularitat, amb la col·laboració d’agents com el SOC i les universitats de Catalunya.
 • La creació d’un marc favorable per a la transició envers l’economia circular continuarà sent possible gràcies als ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) relacionats amb l’economia circular, o a la consolidació dels òrgans de governança del FRECC, que són el Comitè Director d’Economia Circular i el Consell Català de l’Economia Circular, que comptarà amb la participació dels principals actors implicats.

Abandonar l’economia lineal

L’economia lineal, aquella que consisteix a extreure, usar i llençar, ja no és un model a seguir. L’enorme despesa de recursos naturals, energètics i humans d’aquest model, sumada a l’impacte negatiu que té sobre el medi ambient, fa més necessari que mai un canvi radical de model econòmic. El model d’economia circular es postula com una alternativa al model econòmic lineal i consisteix en una transformació envers una economia regenerativa, basada en uns models de producció i consum amb visió de cicle de vida, que permeti preservar els recursos dins d’un cicle continu i optimitzar-ne el valor.

El Pacte verd europeu (European Green Deal) planteja una estratègia que transformi la Unió Europea en una economia circular i neutra en emissions l’any 2050, redueixi la contaminació i restauri la biodiversitat sense deixar ningú enrere. Per donar resposta a aquests reptes, la Comissió Europea va aprovar l’any 2020 el Nou Pla d’acció d’economia circular amb l’objectiu de reduir la petjada de consum de la Unió Europea i duplicar la taxa d’utilització de material circular en la pròxima dècada, al mateix temps que s’impulsa el creixement econòmic.

La Comissió Europea ha fixat normes per a aplicar l’ajustament en els pagaments per emissions.

El passat 17 d’agost, la Comissió Europea va aprovar les normes per a aplicar el denominat CBAM (Mecanisme d’Ajustament de Carboni en Frontera), el qual pretén evitar el desavantatge en el que es troben les empreses europees subjectes a les normes climàtiques i que han de pagar pels seus drets d’emissió de CO2.

 

L’aplicació de la fase transitòria del CBAM és de l’1 d’octubre 2023 fins a finals del 2024.

Aquesta reglamentació detalla les obligacions transitòries per a la notificació per als importadors de la UE de mercaderies subjectes al CBAM, així com la metodologia transitòria per a calcular les emissions incorporades alliberades durant el procés de producció d’aquestes mercaderies.

Aquesta taxa s’aplicarà a les importacions de sectors, principalment, com: la siderúrgia, la producció de ciment o fertilitzants, el sector de l’alumini i la generació d’electricitat; que, durant el període transitori, els importadors només caldrà proporcionin dades sobre les seves emissions. També s’inclourà el sector de l’hidrogen, alguns productes intermedis com a cargols i articles similars de ferro o acer.

Els importadors europeus dels productes afectats hauran de, en primer lloc, obtenir una autorització i després comprar els drets d’emissió de CO2 corresponent al preu de les emissions que s’hagués pagat si aquests béns s’haguessin produït en la Unió Europea.

De forma paral·lela, s’estan desenvolupant eines informàtiques específiques per a ajudar al càlcul i notificació dels importadors.

Tot i que es sol·licita als importadors la recopilació de dades a partir de l’1 d’octubre del 2023, el primer informe no haurà de presentar-se fins el 31 de gener del 2024.

JA ARRIBA LA TARDOR…. ESTIU SENSE ABELLES: CAUSES I EFECTES

Els insectes tenen un paper essencial per als ecosistemes i els éssers vius: en la pol·linització, en la descomposició de residus, en els processos de formació del sòl i del reciclatge de nutrients, en les cadenes tròfiques com a preses o com a depredadors i parasitoides, actuant en la lluita biològica contra espècies plaga. També proporcionen aliments i altres productes com biocombustibles o fibres, i són essencials en els medis d’aigua dolça, on són bioindicadors de qualitat (són sensibles a l’alteració de les aigües). Aquests i molts altres serveis irreemplaçables solen ser desconeguts per la societat, que massa recurrentment només el percep com una molèstia.

Tant en l’apreciació dels que tenim certa edat, com a diverses investigacions mostren que està existint una disminució a gran escala dels insectes; i que aquests éssers són més vulnerables del que es pensava.

Una recent revisió d’estudis estima que en els últims 27 anys les poblacions d’insectes voladors s’han reduït en un 76 %. Més d’un 40% de les espècies d’insectes estan disminuint ràpidament i almenys un terç es troben en perill de desaparèixer en poques dècades.

Aquests efectes estan directament relacionats amb l’activitat humana:

En primer lloc, el canvi d’hàbitats, provocat per la desforestació i la conversió d’hàbitats naturals en agricultura (vinculada a l’ús de pesticides, herbicides, fungicides…).

El canvi climàtic també té un efecte important, especialment en condicions climàtiques extremes com les sequeres, que estan augmentant tant en intensitat com en periodicitat.

Un dels insectes que més està patint la seva desaparició són les abelles, responsables de la pol.linització. Aquest acte és un procés fonamental en la conservació dels ecosistemes terrestres i per a la producció d’aliments:

Es calcula que el 87,5 % (aproximadament 308.000 espècies) de les plantes silvestres amb flors del món depenen, almenys parcialment, de la pol·linització realitzada per animals; i pel que fa a la seva relació amb la producció d’aliments, cal tenir en compte que a Espanya al voltant del 70 % dels cultius per a consum humà depenen dels insectes que desenvolupen la pol·linització; a més de proporcionar altres productes com mel, cera o medicaments.

Segons la FAO, la producció agrícola mundial que depèn directament dels insectes pol.linitzadors suposa beneficis creixents d’entre 235.000 i 577.000 milions de dòlars a l’any o 2.400 milions d’euros de valor associat a l’agricultura espanyola; i es calcula que els últims cinquanta anys el volum de producció de cultius que depenen dels pol·linitzadors ha augmentat a nivell mundial en un 300 %, de manera que la subsistència humana està cada cop més supeditada a la seva acció.

Per tant, la pèrdua d’insectes pol·linitzadors com les abelles pot portar-nos a una situació amb conseqüències catastròfiques, ja que, com s’ha mencionat, afecta el bon funcionament dels ecosistemes i a la producció de l’alimentació dels humans.

Així doncs, la conservació i recuperació d’aquestes espècies és fonamental per al futur del planeta tal com el coneixem; i les administracions han de prendre mesures eficaces per lluitar contra les seves principals amenaces. Tenint en compte les conseqüències exposades, aquestes accions han de considerar-se com un dels grans reptes ambientals.

(Autora de la imatge: Kat Smith)

USAR INTERNET TAMBÉ TÉ IMPACTE AMBIENTAL

Una acció tan quotidiana com l’ús d’internet (enviar correus, revisar i usar xarxes socials, veure una pel·lícula, comprar online…) té importants costos ambientals, tot i que no es perceben.

Deixant de banda els impactes de la fabricació dels dispositius per a l’ús d’internet, en primer lloc, cal tenir en compte totes les infraestructures necessàries per a l’ús dels mateixos, que a més de l’impacte ambiental en la producció de les mateixes, no hem de oblidar la seva repercussió en l’ocupació del sòl i l’impacte paisatgístic, la flora i la fauna.

Però el major impacte el provoquen els centres de dades que són necessaris per a l’emmagatzematge de les mateixes, els quals requereixen gran quantitat d’energia i residus hídrics. De fet, està estimat que aquests centres consumeixen uns 420.000 milions de litres a l’any d’aigua per a mitigar l’escalfor que produeixen.

La revista Resources, Conservation and Recycling ha publicat un estudi que indica que la petjada hídrica mitjana mundial de l’ús de xarxes està estimada en 200 litres d’aigua en la descàrrega d’un sol gigabyte (GB) de dades, el que fa 2,6 bilions de litres d’aigua anualment (més d’un milió de piscines olímpiques) i que l’emmagatzematge i transmissió de dades emeten 97 milions de tones de CO2 a l’any.

Tenint en compte aquestes dades, les empreses implicades estan buscant diferents solucions. Una de les que ja està funcionant és la proposada en els països nòrdics, on s’aprofita la calor produïda com a calefacció en edificis o hivernacles (és el cas del districte de Valla Torg a Estocolm). Altres alternatives en estudi són: desenvolupar sistemes de reciclat de l’aigua, ús de les aigües grises o construcció dels centres de dades offshore (als oceans) o submergits en olis minerals per a mantenir temperatura estable, construir infraestructures a l’espai…

Però també cal tenir en compte les accions que podem fer els usuaris. A més d’aplicar la regla de les 3 R (reduir, reutilitzar i reciclar) com en totes les nostres activitats quotidianes; posar en pràctica algunes d’específiques, com: reduir la qualitat de pel·lícules/sèries visualitzades en plataformes, evitar les videotrucades enfront trucades de veu, ajustar les paraules en les recerques, desactivar notificacions del mòbil, enviar per mail arxius reduïts,…

Com sempre, els usuaris som responsables de l’ús dels productes i serveis presents en la nostra vida i de la petjada ambiental que aquests representen.

PUBLICADA LA REGULACIÓ DE LA FI DE CONDICIÓ DE RESIDU DELS TERMOPLÀSTICS

(Autora de la imatge: Anna Shvets)

El passat 22 de juny de 2023, es va publicar l’Ordre TED/646/2023 TED/646/2023, de 9 de juny, per la qual s’estableixen els criteris per determinar la fi de la condició de residu dels residus termoplàstics i que entra en vigor el 12 de juliol de 2023.

Aquesta legislació estableix com a requisit bàsic que els plàstics passin per una o diverses plantes de tractament per poder aplicar-los el concepte jurídic de fi de condició de residu. El tractament que atorga aquesta finalitat de condició de residu, té caràcter només mecànic, per la qual cosa els tractaments químics queden exclosos de l’àmbit d’ aplicació de la norma. D’ altra banda, també s’exclouen els residus plàstics termoestàtics, és a dir, aquells que un cop escalfats i després refredats, no poden tornar a fondre’s ni a canviar de forma.

 

L’Ordre TED/646/2023 estableix dues diferències en funció de l’origen dels residus i la possible presència de contaminants orgànics persistents en els residus a tractar.

 • Així, en els canals en els quals habitualment no es trobin aquest tipus de contaminants, es facilita la seva gestió a través d’ assegurar la seva procedència i establir mesures concretes de traçabilitat, per assegurar-se que aquests residus no es barregen amb residus d’ altres orígens al llarg de les operacions de tractament i valorització.
 • D’altra banda, en relació amb els residus procedents de fluxos de residus perillosos o amb presència de substàncies perilloses i/o contaminants orgànics persistents (RAEE, VFUs, RCDs, etc.), s’estableixen mesures addicionals per assegurar-ne l’origen i la separació, al llarg de tota la cadena de valorització.

 

Aspectes determinats:

 • Els residus termoplàstics que poden sotmetre’s a les especificacions de l ‘Ordre TED/646/2023, es preveuen en el seu Annex I, en el qual s’indica el seu origen i codificació LER.
 • Els enviaments de cada material, hauran d’acompanyar-se d’una declaració de conformitat, d’acord amb el model que consta en l’Annex III de l’Ordre. S’estableix la possibilitat d’ usar aquests residus quan hagin perdut la seva condició de tals, en termes idèntics en els processos industrials posteriors, com si es tractés de material verge. No obstant això, aquells plàstics que hagin de ser destinats a entrar en contacte amb aliments, hauran de complir a més els requisits establerts pels la seva legislació específica.
 • D’altra banda, els materials termoplàstics tractats mecànicament que hagin de ser destinats a la indústria per a qualsevol altre tipus de producte, també hauran de complir amb la legislació específica que li sigui d’aplicació .
 • Per poder aplicar les previsions de l’ Ordre TED/646/2023, els gestors finals que desitgin comercialitzar el residu termoplàstic com a producte han d’efectuar una comunicació a l’administració autonòmica que els hagi autoritzat el centre de tractament d’acord amb el que preveu l’Annex II de l’ Ordre TED/646/2023, en el termini de 3 mesos des de la seva entrada en vigor (és a dir, abans del 12 d’octubre de 2023).

 

Per últim, recordar que:

Els criteris establerts en l’ Ordre TED/646/2023 per determinar la fi de condició de residu només seran d’aplicació dins del territori de l’Estat. En conseqüència, no són extrapolables ni a operacions d’ importació, ni d’ exportació dels materials, ni tampoc de trasllat en el territori de la Unió Europea.

 

MANIFESTACIONS D’INTERÈS (MDI)

Les manifestacions de interès són consultes obertes en diferents àrees que recullen possibles àmbits d’actuació a través de la informació objectiva que ofereixen diversos grups de la societat, entre ells, els empresarials.

Tenen l’objectiu de dissenyar polítiques públiques i són una eina utilitzada des de fa anys per la Comissió Europea i de recent implantació a l’Estat Espanyol.

Dins les citades polítiques públiques, també es troben les convocatòries d’ajuts i subvencions.

Des d’Econia ajudem a diferents col·lectius empresarials representatius de la sostenibilitat, economia circular i ecoinnovació, a presentar les seves aportacions a les MDI, de manera que, el valor afegit que aporten sigui considerat dins dels objectius prioritaris, per exemple, en els fons NextGeneration.

EINES ENFRONT EL GREENWASHING EL PLA DE SOSTENIBILITAT

L’anomenat “greenwashing” és una pràctica fraudulenta utilitzada per algunes empreses per tal de promoure una imatge de falsa sostenibilitat i compromís amb el medi ambient, i així millorar la seva imatge pública i/o augmentar les vendes.

 

Una de les eines d’evitar aquestes pràctiques poc ètiques i integrar de forma real la sostenibilitat a l’empesa, és amb la creació d’un Pla De Sostenibilitat (PDS).

 

Com ajudem des d’ECONIA a la realització del PDS?

 

 • Realitzant una DIAGNOSI INICIAL de l’activitat empresarial sobre els impactes i riscos interns i externs
 • Plantejant un PLA ESTRATÈGIC i D’ACTUACIÓ alineat amb el pla empresarial que defineixi l’estratègia de sostenibilitat i els punts d’actuació, tenint en compte la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i adequat a cada activitat i organització.

 

La feina realitzada a mida de cada client i les seves necessitats permet que el PDS aporti el valor necessari i redueixi riscos ambientals; augmentant la reputació a l’empesa, tot traduint-se en xifres de desenvolupament i creixement.

 

Els clients i consumidors, cada cop més, tenen integrada la sostenibilitat en el seu consum; i tot que sembla que poden ser enganyats amb falses etiquetes “eco-friendly”, perceben fàcilment si les accions que realitza una empresa són fruit de un greenwashing o d’una veritable alineació dels valors ambientals en el seu model de negoci.

S’APROVA EL PLA NACIONAL PER A L’ERRADICACIÓ DE L’AMIANT A CATALUNYA 2023-2032

La Unió Europea (UE) fixa com a objectius la retirada de l’amiant de tots els edificis públics abans del 2028 i del conjunt de la Unió el 2032. Per aquest motiu s’ha impulsat l’aprovació del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya (ACORD GOV/53/2023), que es dissenya com un instrument dinàmic que desplegarà les seves accions durant el període 2023-2032.

A través d’aquest pla, l’Agència de Residus de Catalunya publicarà en breu les bases d’una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada de l’amiant, que comptarà amb una dotació de 50 milions d’euros.

El període d’elegibilitat de la despesa serà des de l’1 de gener de 2023 fins 24 mesos després de la resolució d’atorgament. Els imports seran variables segons les dimensions de la coberta a retirar i el tipus d’activitat econòmica que es realitzi a l’edifici. Si les cobertes i altres elements que continguin amiant se substitueixen per plaques fotovoltaiques d’autoconsum, aquestes també seran objecte d’ajut.

També s’ha habilitat un fons específic de 10 milions d’euros, ampliable amb aportacions addicionals al llarg de l’any, per desenvolupar aquest pla i aconseguir eliminar els quatre milions de tones d’amiant que es calcula que hi ha a Catalunya.

Més info: ACORD GOV/53/2023, de 21 de març, pel qual s’aprova el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032. (gencat.cat)