Publicat el Reial Decret de trasllat de residus

juny
19
2020


En data 19.06.2020, s'ha publicat al BOE el Reial Decret de trasllat de residus (RD 553/2020), el qual especifica alguns aspectes del procediment establert en l'anterior Reial decret 180/2015 i garanteix una coherència amb la reglamentació europea. Amb aquesta nova normativa es busca millorar la traçabilitat dels trasllats des del lloc d'origen del residu fins a la destinació final, assegurant un correcte tractament d'aquest. Així mateix, aclareix la tramitació electrònica i facilita la vigilància i el control dels trasllats per part de les autoritats competents.

Dos aspectes principals han propiciat aquesta nova legislació: En primer lloc, la Comissió Europea havia recomanat millorar els instruments d'informació i traçabilitat de la gestió dels residus. En segon lloc, la Fiscalia de Medi Ambient havia realitzat peticions d'informació relacionades amb accidents en instal·lacions de tractament de residus.

Aquest nou reial decret estableix un marc normatiu complementari amb l'avantprojecte de Llei residus i sòls contaminats (actualment en període d'exposició pública) en garantir la traçabilitat del residu davant la possible extensió de la responsabilitat del productor del residu fins al tractament final. També realitza una labor complementària amb la definició del tractament intermedi i amb el desglossament de les operacions de tractament, incloses en els annexos II i III d'aquest avantprojecte.

Alguns dels punts més rellevants:

  • S'aplica als trasllats de residus entre Comunitats Autònomes, amb l'excepció del transport de residus produïts en les activitats de manteniment i instal·lació fins a les seves instal·lacions, logística inversa i de particulars fins a punts nets.
  • Defineix amb major precisió a l'“operador del residu” que, per regla general, serà el productor dels residus i inclou el cas del nou productor del residu.
  • Detalla el repositori de trasllats com a lloc únic i compartit en el qual s'emmagatzemen totes les notificacions prèvies i documents d'identificació.
  • Com a requisits generals, amb caràcter previ haurà de disposar-se d'un contracte de tractament i els residus hauran d'anar acompanyats del document d'identificació durant el trasllat.
  • Respecte al document d'identificació, en els casos que es requereixi notificació prèvia aquest es remetrà a l'inici del trasllat, la qual cosa permetrà a les Comunitats Autònomes conèixer quan tindrà lloc el trasllat dels residus i quan va tenir lloc l'entrada en la instal·lació de destí.
  • El reial decret estableix que la notificació prèvia de trasllat de residus ha de contenir informació sobre les operacions de tractament posteriors, fins i tot quan el destí sigui una operació de tractament intermèdia D13, D14 o R12.
  • Limita a dos emmagatzematges successius D15 o R13 per a evitar que es perdi la traçabilitat del procés, de manera que, després de l'operació d'emmagatzematge només es podrà destinar el residu a una instal·lació de valorització o eliminació.

Tot el document en aquest enllaç.