PUBLICADA LA REGULACIÓ DE LA FI DE CONDICIÓ DE RESIDU DELS TERMOPLÀSTICS

jul.
7
2023


(Autora de la imatge: Anna Shvets)

El passat 22 de juny de 2023, es va publicar l'Ordre TED/646/2023 TED/646/2023, de 9 de juny, per la qual s'estableixen els criteris per determinar la fi de la condició de residu dels residus termoplàstics i que entra en vigor el 12 de juliol de 2023.

Aquesta legislació estableix com a requisit bàsic que els plàstics passin per una o diverses plantes de tractament per poder aplicar-los el concepte jurídic de fi de condició de residu. El tractament que atorga aquesta finalitat de condició de residu, té caràcter només mecànic, per la qual cosa els tractaments químics queden exclosos de l'àmbit d' aplicació de la norma. D' altra banda, també s'exclouen els residus plàstics termoestàtics, és a dir, aquells que un cop escalfats i després refredats, no poden tornar a fondre's ni a canviar de forma.

 

L'Ordre TED/646/2023 estableix dues diferències en funció de l'origen dels residus i la possible presència de contaminants orgànics persistents en els residus a tractar.

  • Així, en els canals en els quals habitualment no es trobin aquest tipus de contaminants, es facilita la seva gestió a través d' assegurar la seva procedència i establir mesures concretes de traçabilitat, per assegurar-se que aquests residus no es barregen amb residus d' altres orígens al llarg de les operacions de tractament i valorització.
  • D'altra banda, en relació amb els residus procedents de fluxos de residus perillosos o amb presència de substàncies perilloses i/o contaminants orgànics persistents (RAEE, VFUs, RCDs, etc.), s'estableixen mesures addicionals per assegurar-ne l'origen i la separació, al llarg de tota la cadena de valorització.

 

Aspectes determinats:

  • Els residus termoplàstics que poden sotmetre's a les especificacions de l 'Ordre TED/646/2023, es preveuen en el seu Annex I, en el qual s'indica el seu origen i codificació LER.
  • Els enviaments de cada material, hauran d'acompanyar-se d'una declaració de conformitat, d'acord amb el model que consta en l'Annex III de l’Ordre. S'estableix la possibilitat d' usar aquests residus quan hagin perdut la seva condició de tals, en termes idèntics en els processos industrials posteriors, com si es tractés de material verge. No obstant això, aquells plàstics que hagin de ser destinats a entrar en contacte amb aliments, hauran de complir a més els requisits establerts pels la seva legislació específica.
  • D'altra banda, els materials termoplàstics tractats mecànicament que hagin de ser destinats a la indústria per a qualsevol altre tipus de producte, també hauran de complir amb la legislació específica que li sigui d’aplicació .
  • Per poder aplicar les previsions de l' Ordre TED/646/2023, els gestors finals que desitgin comercialitzar el residu termoplàstic com a producte han d'efectuar una comunicació a l'administració autonòmica que els hagi autoritzat el centre de tractament d'acord amb el que preveu l'Annex II de l' Ordre TED/646/2023, en el termini de 3 mesos des de la seva entrada en vigor (és a dir, abans del 12 d'octubre de 2023).

 

Per últim, recordar que:

Els criteris establerts en l' Ordre TED/646/2023 per determinar la fi de condició de residu només seran d'aplicació dins del territori de l'Estat. En conseqüència, no són extrapolables ni a operacions d' importació, ni d' exportació dels materials, ni tampoc de trasllat en el territori de la Unió Europea.