NOU RD QUE REGULA L'ELIMINACIÓ DE RESIDUS EN ABOCADORS

jul.
9
2020


El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, ha publicat el nou Reial decret 646/2020, de 7 de juliol, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador; que substitueix al del 2001 i incorpora tots aquells aspectes inclosos en el paquet legislatiu d'economia circular de la Unió Europea.

El nou RD té com a objectiu: regular el desenvolupament de l'activitat de deposició de residus en abocador i reduir l'impacte ambiental d'aquestes operacions i els riscos per a la salut de les persones; així com, fomentar el compliment de la jerarquia de residus, sent la deposició en abocador l'última opció.

Els aspectes més rellevants, a part dels objectius indicats, són:

  • Deixa de considerar-se abocador la instal·lació d'eliminació de residus en origen.
  • Es considera també abocador, els magatzematges de: residus perillosos emmagatzemats més de 6 mesos i residus no perillosos emmagatzemats més d'1 any (si el destí final és eliminació) o 2 anys (si el destí final és valorització).
  • S'estableixen mesures d'economia circular, establint de manera expressa la possibilitat d'introduir mesures dissuasives o limitatives de dipòsit de materials i així mateix s'estableix el caràcter finalista de les taxes recaptades per al dipòsit de materials a abocador.
  • Residus no admesos en abocador: s'incorpora un llistat de residus no admissibles; a més, es preveu la possibilitat de determinar nous residus no admissibles a través d'Ordre Ministerial. També inclourà els residus admissibles en cada tipus d'abocador, amb l'obligació que els productors o posseïdors dels residus proporcionin a les entitats explotadores dels abocadors informació sobre les caracteritzacions bàsiques dels residus, així com del tractament previ al qual hagin estat sotmesos en el seu cas.
  • S'estableix, de la mateixa manera, l'obligació de sotmetre a tractament previ a qualsevol residu (també els municipals, respecte dels quals s'estableix un termini de dos anys per a adoptar l'Ordre Ministerial corresponent) per a la seva admissió, a excepció d'aquells que expressament siguin eximits d'això, per mitjà d'Ordre Ministerial.
  • Incorpora els objectius de reducció de l'abocament de residus municipals establerts en la Directiva (UE) 2018/850, que serà inferior al 10% del total de residus municipals produïts per a l'1 de gener de 2035. Així mateix, s'inclou la metodologia de càlcul establerta en la Decisió d'execució (UE) 2019/1885.
  • Estableix els costos mínims que haurà d'incloure el preu per l'eliminació dels residus, els costos d'establiment i explotació, les subscripcions d'assegurances o garanties financeres i fiances. També els costos de clausura, manteniment i control durant almenys 30 anys, així com els costos deguts a l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, el mètode de càlcul del qual s'establirà per ordre ministerial abans de 2 anys.
  • Règim de fiances: es modifica el règim de fiances amb la finalitat que aquestes romanguin vigents després de la clausura de l'abocador.
  • Règim d'inspeccions: es reforça el règim de les inspeccions previst en el nou Reial decret, d'acord amb el que s'estableix en l'Annex VII.

Més informació en aquest enllaç.