La Generalitat accelera el canvi cap a l'economia circular amb un full de ruta fins al 2030.

gen.
4
2024


El document ha estat possible gràcies a la col·laboració de diversos departaments del Govern, en el marc del Grup de Treball Interdepartamental d’Economia Verda i Circular

 

El Govern ha aprovat el Full de ruta de l’economia circular a Catalunya (FRECC) 2030 per accelerar la transició del nostre país envers una economia més circular i justa que maximitzi el valor dels recursos i que actuï com a palanca de la transformació en un marc de col·laboracions entre actors clau. El FRECC defineix la missió, la visió, els objectius estratègics i els objectius operatius per encaminar-nos envers una economia més circular amb un horitzó temporal que abasta fins a l’any 2030.

Per elaborar el FRECC, han col·laborat diversos departaments del Govern, en el marc del Grup de Treball Interdepartamental d’Economia Verda i Circular, i persones expertes de l’àmbit de l’economia circular. També hi ha hagut un extens procés de participació ciutadana que ha integrat la visió d’un ampli ventall d’actors socials i econòmics.

El desenvolupament d’aquest Full de ruta es durà a terme mitjançant dos plans d’acció: el Pla d’acció 2024-2026 i el Pla d’acció 2027-2029. En la reunió d’avui de l’Executiu, s’ha aprovat el primer dels plans, el dels anys 2024-2026, que es materialitza en 15 línies d’actuació i 80 accions que contribuiran a assolir els objectius estratègics i operatius definits al document.

Objectius, iniciatives i accions

El FRECC té quatre objectius estratègics i operatius centrats a contribuir a desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos i la generació d'emissions; accelerar la transformació social, cultural i laboral envers la circularitat; assegurar la transició efectiva envers un teixit industrial i empresarial circular i digitalitzat, i facilitar la creació d'un marc favorable a la transició envers l’economia circular.

D’acord amb aquests objectius, el document defineix un seguit d’iniciatives i accions, entre les quals destaquen:

  • La consolidació d’una plataforma d'intercanvi de productes, recursos, subproductes i serveis que faciliti la simbiosi industrial, o l’Estratègia de bioeconomia de Catalunya, formen part de l’objectiu de contribuir a desacoblar el desenvolupament econòmic del consum de recursos.
  • Per accelerar la transformació envers la circularitat, es compta, per exemple, amb el redisseny del hub Catalunya Circular com a aparador de tota la informació rellevant d’economia circular del país, o amb el Pla d'acció per a la competitivitat dels centres de reutilització a Catalunya.
  • Entre les accions de transformació del teixit industrial i empresarial envers un model circular, destaquen el Programa ProACCIÓ Green d’ACCIÓ, d’acompanyament a l’empresa, o l’impuls de noves professions i models de negoci amb oportunitats rellevants per a la circularitat, amb la col·laboració d’agents com el SOC i les universitats de Catalunya.
  • La creació d’un marc favorable per a la transició envers l’economia circular continuarà sent possible gràcies als ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) relacionats amb l’economia circular, o a la consolidació dels òrgans de governança del FRECC, que són el Comitè Director d’Economia Circular i el Consell Català de l’Economia Circular, que comptarà amb la participació dels principals actors implicats.

Abandonar l’economia lineal

L’economia lineal, aquella que consisteix a extreure, usar i llençar, ja no és un model a seguir. L’enorme despesa de recursos naturals, energètics i humans d’aquest model, sumada a l’impacte negatiu que té sobre el medi ambient, fa més necessari que mai un canvi radical de model econòmic. El model d’economia circular es postula com una alternativa al model econòmic lineal i consisteix en una transformació envers una economia regenerativa, basada en uns models de producció i consum amb visió de cicle de vida, que permeti preservar els recursos dins d’un cicle continu i optimitzar-ne el valor.

El Pacte verd europeu (European Green Deal) planteja una estratègia que transformi la Unió Europea en una economia circular i neutra en emissions l’any 2050, redueixi la contaminació i restauri la biodiversitat sense deixar ningú enrere. Per donar resposta a aquests reptes, la Comissió Europea va aprovar l’any 2020 el Nou Pla d’acció d’economia circular amb l’objectiu de reduir la petjada de consum de la Unió Europea i duplicar la taxa d’utilització de material circular en la pròxima dècada, al mateix temps que s’impulsa el creixement econòmic.