El Govern Basc aprova i remet al Parlament el projecte de Llei d'Administració Ambiental d'Euskadi

nov.
3
2020


Ordenarà, simplificarà i unificarà els procediments administratius previstos per a les activitats amb incidència en el medi ambient. A partir d'ara, els grups parlamentaris podran realitzar aportacions al document, per a configurar un text final amb el major consens possible.

El Consell de Govern ha aprovat avui el projecte de Llei d'Administració Ambiental del País Basc que serà remès al Parlament per al seu debat. Arantxa Tapia, consellera de Desenvolupament Econòmic, Sostenibilitat i Medi Ambient, considera que “és el moment oportú per a sotmetre a debat i procedir a l'aprovació definitiva de la Llei”, i s'ha mostrat convençuda que “aquest intent serà el definitiu”.

El projecte de Llei d'Administració Ambiental d'Euskadi s'ha elaborat seguint el concepte de “normativa intel·ligent”, segons el qual, la normativa ha d'elaborar-se reforçant el paper de la ciutadania, analitzant la seva repercussió socioeconòmica i sota la perspectiva de la simplificació administrativa, (unificant els procediments d'intervenció ambiental i suprimint tràmits innecessaris).

El projecte regula les competències que en matèria de medi ambient corresponen a les diferents Administracions públiques de la CAPV articulant instruments de coordinació com són el Programa Marc Ambiental i el Consell Assessor de Medi Ambient, que es configura com un òrgan consultiu i de participació.

Es dissenya una nova sistemàtica per a afavorir la relació entre l'Administració pública i la ciutadania, amb la finalitat de facilitar la participació d'aquesta en la presa de decisions en matèria ambiental, regulant el subministrament d'informació, la participació i l'accés a la justica en relació amb la protecció del medi ambient i la sostenibilitat. En aquest sentit, cal citar la normalització de l'eina de tramitació ambiental INGURUNET com a mitjà per a articular, entre altres, la gestió, la recerca i la presa de decisions.

El projecte de llei dedica una especial atenció a l'ordenació de les activitats amb incidència en el medi ambient, sota les premisses de la simplificació i la unificació dels procediments administratius previstos en la normativa sectorial, integrant requisits, i eliminant els obstacles jurídics i administratius per al desenvolupament de les activitats, però mantenint, al seu torn, els elevats estàndards de qualitat ambiental propis d'Euskadi.

Els instruments de millora ambiental són també objecte de regulació en el projecte de llei. En aquest sentit cal citar els sistemes Europeus de Gestió Ambiental EMAS i d'etiqueta ecològica, l'anàlisi del cicle de vida de productes i organitzacions, l'ecoinnovació, la compra pública verda, la fiscalitat ecològica o la realització d'accions de voluntariat d'interès ambiental general, tots ells considerats com a mecanismes dissenyats per a impulsar la corresponsabilitat pública privada en la protecció del medi ambient i el compliment de les obligacions en aquesta matèria.

La inspecció i el control de les activitats amb incidència ambiental, com a garantia de l'adequació a la legalitat de les activitats sotmeses a la llei, és objecte d'una regulació detallada juntament amb les previsions per a la restauració d'aquesta legalitat i l'exigència de responsabilitat per danys ambientals, incloent l'aplicació de sancions a conseqüència de la realització de les infraccions que es tipifiquen en la norma dins del seu règim disciplinari.

En termes generals, es tracta d'un projecte que millora substancialment la normativa en vigor, perquè avança en el control de les activitats amb possible impacte en el mitjà, incorpora instruments que van més enllà d'això, com ara la figura de les entitats de col·laboració ambiental, l'impuls del voluntariat ambiental, l'avui més que mai necessària Compra pública Verda, i el futur a través de figures com l'Ecoinnovació i la fiscalitat ambiental.

La tramitació parlamentària permetrà debatre i recaptar aportacions que enriqueixin el document aprovat avui en Consell de Govern que, i segons la consellera “ofereix una base legislativa que és un bon punt de partida”.

Font: IHOBE